Centar za transfer tehnologija (CTT) je osnovan 2014. a nastao je jedan od produkata NORBAS Projekta, odnosno projektne saradnje uspostavljenje između Inovacionog Centra Banja Luka, Univerziteta Banja Luka i Norveškog Univertiteta za nauku i tehnologiju (NTNU).

CTT je osnovan sa svrhom da promoviše saradnju i povezuje istraživače i industriju, te omogućava spajanje industrijske potrebe za eksternom tehnologijom sa pojedincima u obrazovnom sistemu koji su je kadri stvoriti.

Misija CTT-a je uspostaviti “inovativni ekosistem” na području banjalučke regije. To znači razviti efikasne mehnizme za saradnju obrazovnog i istraživačkog sektora i privrede kroz realizaciju projekata, stručnih treninga, obuka, konferencija, konstantno generisanje informacija o procesima koji se dešavaju kako na univerzitetima i institutima, tako i u preduzećima.

Osnovni zadatak CTT-a je da inicira, posreduje i održava obostrano korisna partnerstva između univeziteta, fakulteta, odnosno istraživača, s jedne strane i firmi, preduzetnika i ostalih privrednih subjekata, s druge strane.

Osnovne aktivnosti CTT-a su:
• podizanjem svijesti o značaju primjenjenog istraživanja
• pružanje znanja o intelektualnoj svojini i značaju njene zaštite
• podrška plasmanu novih tehnologija i inovacija
• podsticanjem saradnje i komunikacije između istraživača i predstavnika privrede
• povezivanjem istraživača i predstavnika privrede oko konkretnih ideja, poslovnih procesa u okviru konkretne privredne djelatnosti
• podsticanjem transfera zanja između obrazovnog i privrednog sektora
• organizovanjem obuka, kurseva i konferencija za istraživače i predstavnike privrede
• pružanje pomoći prilikom zaštite prava intelektualne svojine
• pružanje pomoći prilikom poslovnog planiranja i sačinjavanja studija izvodljivosti
• objavljivanje godišnjih rezultata koji govore u prliog o nivou uspostavljanja “inovativnog ekosistema”