PHP&MySQL

OPIS KURSA

U ovom kursu ćemo obraditi: osnovne tehnike PHP programiranja, obradu opštih web koncepata i onih koji počivaju na jeziku PHP, kreiranje web aplikacija, bezbjednosne koncepte web aplikacija, rukovanje stanjem, rukovanje fajl sistemom, obradu asihnronih klijentskih poziva i procesiranje HTML formi. Kurs upoznavaje polaznika sa objektno orjentisanim programiranjem kroz PHP.

 

CILJ KURSA

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za pravljenje web aplikacija uz pomoć PHP-a. Nakon slušanja i razumjevanja ovog materijala, polaznik će biti sposoban da samostalno osmisli, projektuje i kreira kompleksne, efikasne i bezbjedne web aplikacije, kroz objektno orjentisanu PHP implementaciju.

 

TRAJANJE

  • 30 časova

 

USLOVI PLAĆANJA

  • 2 jednake mjesečne rate