PHP&MySQL – početni nivo

PHP&MySQL

OPIS KURSA

U ovom kursu ćemo obraditi: osnovne tehnike PHP programiranja, obradu opštih web koncepata i onih koji počivaju na jeziku PHP, kreiranje web aplikacija, bezbjednosne koncepte web aplikacija, rukovanje stanjem, rukovanje fajl sistemom, obradu asihnronih klijentskih poziva i procesiranje HTML formi. Kurs upoznavaje polaznika sa objektno orjentisanim programiranjem kroz PHP.

CILJ KURSA

TRAJANJE

  • 30 časova

USLOVI PLAĆANJA

  • 2 jednake mjesečne rate