1. O PROJEKTU

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća/EU4DigitalSME“, a kojeg čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA.

Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima (u daljem tekstu MSP) pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.

Digitalni inovacioni hub IDEMO će u narednom periodu pružiti podršku i kroz četiri vrste usluga: Testiranje prije investiranja; Edukacije i treninzi; Pružanju podrške za pronalazak finansijskih sredstava; Izgradnju ekosistema i umrežavanje. DIH IDEMO će takođe organizovati niz radionica i informativnih događaja na temu digitalne transformacije.

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je pružanje tehničke (stručne) podrške zainteresovanim privrednim društvima iz kategorije MSP u Republici Srpskoj u privatnom vlasništvu, s ciljem uvođenja digitalnih rješenja u oblastima za koje MSP izraze interes. a ovaj javni poziv mogu da se prijave MSP iz sljedećih sektora:

  • Metaloprerađivačka industrija,
  • Drvoprerađivačka industrija.

2.1. Tehnička podrška

U okviru ovog javnog poziva, tehnička podrška će biti obezbijeđena za oblasti za koje MSP izraze interes, a privredna društva iz ciljanih sektora mogu da dobiju podršku u sljedećim oblastima:

  • Digitalizacija u poslovanju (na primjer, digitalizacija procesa, razvoj alata za onlajn promociju, prodaju i istraživanje).
  • Digitalizacija poslovnih procesa,
  • Digitalizacija i automatizacija proizvodnih procesa,
  • Unapređenje aspekata elektronskog poslovanja preduzeća.

2.2. Period implementacije

Tehnička podrška će biti pružana tokom trajanja Projekta, s tim da sve aktivnosti trebaju biti okončane do kraja decembra 2023. godine.

  1. PODNOŠENJE PRIJAVA

Dokumentacija

Kako bi se prijavili na ovaj javni poziv, Podnosioci prijava su dužni dostaviti popunjen i potpisan Prilog 1 – Prijavni obrazac. Pored Priloga 1, Podnosioci prijava su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  • Kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra,
  • Kopiju aktuelnog obavještenja o razvrstavanju prema statističkoj klasifikaciji djelatnosti, izdatog od strane nadležne institucije.

Podnošenje prijava

Prijave su otvorene do 10. jula.

Način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti na sljedeći način:

E-mailom na adresu dihidemo@icbl.ba pri čemu je potrebno dostaviti elektronske verzije traženih dokumenata sa vidljivim potpisima i pečatima.

Preporučenom pošiljkom ili lično na adresu: Inovacioni centar Banja Luka, Mladena Stojanovića broj 4, 78 000 Banja Luka

Komunikacija sa Podnosiocima prijava

Svi podnosioci prijava će biti obaviješteni o rezultatima ovog javnog poziva, pisanim putem, nakon okončanja postupka otvaranja i ocjena prijava. Nakon isteka roka za prijave, sve informacije će biti dostupne na web stranici www.icbl.ba

Dodatne informacije po ovom javnom pozivu mogu se dobiti putem navedene e-mail adrese.

PRIJAVNI-OBRAZAC

Leave a comment